הידרוסטטיקה

לחץ בנוזלים

משימה ג׳

לחץ בנוזלים

משימה ב׳