מצבי הצבירה של החומר,
מעברים ביניהם וחוק שימור המסה